Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – możliwe konsekwencje?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest niesymetryczny – znaczna ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.